Wij staan voor uw recht

Over ons

Advorma is een dynamisch en flexibel advocatenkantoor dat streeft naar een hechte vertrouwensrelatie met de cliënt. U kunt rekenen op een persoonlijke aanpak én op objectief advies en juridische bijstand op maat.

Zoekt u een partner die aandachtig naar u luistert, u deskundig én in klare taal adviseert? Dan zit u goed bij onze advocaten. Wij streven er in de eerste plaats naar problemen te voorkomen. Evengoed lossen we deze graag voor u op. Als het kan via bemiddeling, als het moet voor de rechter. Op basis van uw verhaal kiezen we de juiste tactiek en een gepaste strategie. Kortom, bij Advorma krijgt u een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening tegen een correcte vergoeding.

Complete dienstverlening
Advorma is actief in verscheidene rechtsgebieden, vooral in het Belgisch en Europees ondernemingsrecht en in het burgerlijk recht. Onze dienstverlening is compleet: we leveren gespecialiseerd advies, stellen waterdichte contracten en transactionele documenten op én staan u bij in elk geschil.

Cliënteel
Onze cliënten zijn Belgische en buitenlandse ondernemingen, verenigingen, overheden en particulieren.

kantoor-advorma

Rechtsgebieden

Aannemingsrecht & bouwrecht

Het aannemingsrecht en het bouwrecht omvatten de regels die van toepassing zijn op alle spelers van het bouwproces.

Lees meer

Aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht & risicomanagement

Het aansprakelijkheidsrecht bepaalt wie de schade moet vergoeden veroorzaakt door een fout, een toerekenbaar handelen of nalatigheid. De oorzaak van schade kan erg verschillend zijn: een professionele fout bijvoorbeeld of een verkeersongeval.

Het verzekeringsrecht omvat alle regels over de verhouding tussen verzekeraar, verzekeringnemer en verzekerde. Sommige verzekeringen zijn verplicht en sterk gereglementeerd, andere kiest u vrij.

Risicomanagement is alle mogelijke bedrijfsrisico’s inschatten en identificeren én acties ondernemen om deze risico’s te verkleinen en de gevolgen ervan beheersbaar te maken.

Lees meer

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

Het individuele arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. Het collectieve arbeidsrecht regelt de verhouding tussen de organisaties van werkgevers en werknemers.

Het socialezekerheidsrecht regelt de manier waarop inkomen en verzorging gegarandeerd blijven, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen. Verder regelt dit rechtsgebied de rol van werkgevers, werknemers en zelfstandigen in de sociale zekerheid.

Lees meer

Administratief recht

Het administratief recht omvat de regels voor overheden en beschrijft de verhouding tussen overheden, burgers en bedrijven. Overheden beslissen immers over zaken die u rechtstreeks aanbelangen zoals milieuvergunningen, ruimtelijke ordening, subsidies en openbare aanbestedingen.

Lees meer

Bankrecht en financiële instrumenten

Het private bankrecht regelt vooral de verhouding tussen de bank en de consument/ondernemer. Hoewel banken over veel vrijheid beschikken, legt het bankrecht toch beperkingen op om het cliënteel te beschermen.

Financiële instrumenten is de verzamelnaam voor diverse rekeningen en beleggingsvormen zoals aandelen, obligaties, hedgefondsen…

Lees meer

Beheer en organisatie van uw vermogen

Uw vermogen beheren en organiseren betekent dat we de nodige tools opzetten voor maximale controle en bescherming.

Lees meer

Conflictmanagement & juridische procedures

Conflictmanagement is een goedkopere en vaak vruchtbare manier om conflicten op te lossen zonder naar de rechter te moeten stappen.

Lees meer

Contractenrecht

Het contractenrecht beschrijft de regels voor geldige contracten en regelt de verhouding tussen de contractspartijen.

Lees meer

Distributierecht en handelstussenpersonen

Het distributierecht regelt de wijze waarop een onderneming een distributienetwerk van haar producten of diensten kan organiseren. Het beschrijft ook de verhouding tussen de onderneming en haar distributeurs of handelstussenpersonen.

Lees meer

Gezondheidsrecht en medisch recht

Het gezondheidsrecht en het medisch recht beschrijven de rechten en plichten van de patiënt, de zorgverlener en de geneesmiddelenfabrikant. Ze regelen onder meer ook de financiering en de kwaliteit van de zorg en de medische aansprakelijkheid.

Lees meer

Incassorecht

Incassorecht behelst de regels over het buitengerechtelijk én gerechtelijk innen van schuldvorderingen.

Lees meer

ICT-recht

Het ICT-recht regelt internetkwesties en diensten in informatietechnologie zoals ICT-contracten tussen leveranciers en de klant.

Lees meer

Intellectuele eigendom

Het intellectueel eigendomsrecht is het geheel van exclusieve rechten op bepaalde “voortbrengselen van de geest”. Het regelt dus de rechten op immateriële zaken, namelijk intellectuele en artistieke prestaties zoals muziekstukken, meubels, romans, computerprogramma’s en uitvindingen.

Lees meer

Insolventierecht

Het insolventierecht regelt situaties waarbij debiteurs hun schulden niet of nauwelijks kunnen afbetalen. Het omvat de regels voor faillissementen, gerechtelijk akkoord, collectieve schuldenregeling, beslag en openbare verkoop.

Lees meer

Mededingingsrecht en marktpraktijken

Het mededingingsrecht beschermt bedrijven tegen oneerlijke concurrentie door handelingen te controleren of te verbieden door het principiële verbod op restrictieve mededingingspraktijken en het verbod van misbruik van machtspositie.

Lees meer

Media- en reclamerecht

Het mediarecht stelt grenzen aan de persvrijheid en aan het recht op expressie en informatie. Het regelt verder ook de organisatie en exploitatie van de media en de mediakanalen.

Lees meer

Overnames en fusies van ondernemingen (M&A)

Het geheel van regels uit het ondernemingsrecht die overnames en fusies van ondernemingen regelen.

Lees meer

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht regelt zaken als huwelijk en echtscheiding, geboorte en afstamming, en andere zaken over familierelaties en bevoegdheden over personen.

Lees meer

Regels over openbare aanbestedingen

Het gaat om het geheel van Europese en Belgische regels die de procedures vastleggen voor ondernemers die meedingen voor opdrachten van overheden of overheidsorganisaties.

Lees meer

Regulering en normering van producten

Het geheel van Europese regels over productnormering, inclusief etikettering en de voorwaarden voor CE-markering. Deze zijn van toepassing op voedingsmiddelen, landbouwproducten, bouwmaterialen, machines, elektrische toestellen, enzovoort.

Lees meer

Sportrecht

Het sportrecht omvat alle regels over sport en recreatie en is van toepassing op sporters, bonden en verenigingen.

Lees meer

Strafrecht

Het strafrecht bepaalt welke gedragingen strafbaar zijn, welke straffen van toepassing zijn, hoe er bestraft moet worden en volgens welke procedures. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen bestraft worden.

Lees meer

Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht is de verzamelnaam voor alle regels over koop en verkoop van onroerende goederen, over (mede‑)eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, over huur- en handelsgeschillen en over appartementsrecht.

Lees meer

Vennootschapsrecht, stichtingen en verenigingen

Het vennootschapsrecht regelt onder meer de organisatie van uw vennootschap en haar interne verhoudingen. Het behandelt de rechten en plichten van de aandeelhouders, bestuurders en andere stakeholders én het omschrijft de verschillende vennootschapsvormen.

Lees meer

Verkeersrecht

Het verkeersrecht omvat de regels voor alle verkeer op de openbare weg en voor verkeersovertredingen.

Lees meer

Advocaten

Hecht, dynamisch, flexibel en modern. Dát zijn de kenmerken van ons team. We werken goed samen met externe deskundigen zoals bedrijfsrevisoren en forensische auditors. We treden op voor alle Belgische rechtscolleges, behalve voor het Hof van Cassatie, en in internationale rechtszaken en arbitrageprocedures.

Erelonen & kosten

Advorma streeft ernaar om van bij het begin goede afspraken te maken over erelonen en kosten, zodat u de prijs van onze juridische dienstverlening vooraf kunt inschatten. Omdat het verloop van een zaak vaak erg onvoorspelbaar is, kunnen we nooit alles vooraf ramen. Soms verloopt uw zaak vlotter dan verwacht, maar soms duiken onverwachte factoren op die het proces bemoeilijken.

Contact

Graag advies of bijstand? Contacteer ons:

Advorma Advocaten
Kontichsesteenweg 86
B-2630 Aartselaar

T +32 (0)3 877 26 00
F +32 (0)3 877 97 20
E info@advorma.be