Algemene voorwaarden

Laatste update: 10/2021

Advorma Advocaten is een besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel gevestigd te B-2630 Aartselaar (België) aan de Kontichsesteenweg 86, met ondernemingsnummer 0839.497.386 en BTW-nr. BE 0839.497.386. Advorma Advocaten is een advocatenassociatie in de zin van het reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 08.11.2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

Mr. Dirk Van Orshaegen en Mr. Heidi Thijs oefenen hun beroep uit via Advorma Advocaten. Als advocaten ingeschreven aan de balie Provincie Antwerpen zijn zij onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de balie Provincie Antwerpen, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.balieprovincieantwerpen.be. Hun optreden is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals geregeld in de gedragscodes en reglementen beschikbaar via voormelde websites. Zij maken, in het kader van hun beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Advorma Advocaten levert onder meer volgende diensten: juridisch advies en juridische bijstand bij geschillen (Belgisch en internationaal).

De contactgegevens van Advorma Advocaten zijn:

· Adres: Kontichsesteenweg 86 – B-2630 Aartselaar – België
· E-mail: info@advorma.be
· Telefoon: +32 (0)3 877 26 00
· Fax: +32 (0)3 877 97 20

1. Algemene voorwaarden – Voorrang. De algemene voorwaarden van Advorma Advocaten zijn steeds van toepassing op iedere opdracht die aan Advorma Advocaten wordt toevertrouwd, ongeacht of dit gebeurt aan de vennoten, aan de advocaten-medewerkers dan wel aan de advocaten-stagiairs van Advorma Advocaten. Zij sluiten alle andere voorwaarden van de cliënt uit.

2. Opdracht – Alternatieve mogelijkheden van geschillenoplossing. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn aanvaard en uitgevoerd door Advorma Advocaten, ook indien de cliënt uitdrukkelijk vraagt dat een opdracht door een bepaalde advocaat wordt uitgevoerd. Advorma Advocaten behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een opdracht te weigeren indien zij dit nodig oordeelt, zonder dat zij daartoe enige motivering verschuldigd is.

Advorma Advocaten informeert de cliënt uitdrukkelijk over de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en eventuele andere vormen van minnelijke oplossing van geschillen.

3. Dossier. Na het verlenen van een opdracht aan Advorma Advocaten (en na aanvaarding ervan door Advorma Advocaten) wordt een dossier geopend met toebedeling van een uniek volgnummer dat steeds in alle briefwisseling aan Advorma Advocaten dient te worden vermeld.

4. Middelenverbintenis. Advorma Advocaten verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle haar toevertrouwde en door haar aanvaarde opdrachten correct en zorgvuldig uit te voeren, zonder dat Advorma evenwel enige garantie verleent aangaande het door de cliënt beoogde resultaat. Alle verbintenissen aangegaan door Advorma Advocaten, alsook alle door Advorma Advocaten uit te voeren prestaties en diensten, zijn essentieel en uitsluitend te beschouwen als inspanningsverbintenissen. Advorma Advocaten gaat geen enkele resultaatsverbintenis aan, ongeacht welke schriftelijke communicaties hieromtrent ook mogen worden gevoerd en ongeacht welke interpretatie de cliënt hieraan ook mag geven.

5. Medewerking cliënt. De cliënt verleent aan Advorma Advocaten de nodige medewerking om het beoogde resultaat te bereiken. De cliënt verbindt zich er derhalve toe om aan Advorma Advocaten steeds zo snel mogelijk alle informatie en documenten te verstrekken waarover hij beschikt of redelijkerwijze kan beschikken en van zodra deze hem ter kennis komen, zelfs indien hierom niet uitdrukkelijk wordt gevraagd, die direct of indirect verband houden met de aan Advorma Advocaten gegeven opdracht. De cliënt is zich ervan bewust dat, bij gebreke aan tijdige en volledige informatiedoorstroming, Advorma Advocaten niet kan verweten worden dat de haar gegeven opdracht niet tijdig of adequaat kan worden behandeld.

6. Beroepsaansprakelijkheid – Verzekering. De aansprakelijkheid van Advorma Advocaten, haar vennoten, medewerkers en andere aangestelden is steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraars effectief wordt gedekt en uitbetaald. De aansprakelijkheid van Advorma Advocaten kan enkel worden ingeroepen op basis van schriftelijke correspondentie die door minstens één vennoot is (mede)ondertekend. Indien om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van die verzekering(en) mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Advorma Advocaten in ieder geval beperkt tot 1/2de van het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen (i.e. zonder kosten) voor de door Advorma Advocaten verleende diensten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheid. Elk recht op schadevergoeding vervalt automatisch en van rechtswege 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Advorma Advocaten rechtens aansprakelijk is.

De beroepsaansprakelijkheid van Advorma Advocaten is, via de balie Provincie Antwerpen, beperkt verzekerd bij Amlin Europe NV (Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel), bij AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel) en bij Ethias Verzekering NV (Rue des Croisiers 24, 4000 Luik). De polissen die de beroepsaansprakelijkheid verzekeren verlenen dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de betreffende polis. Op verzoek van de cliënt kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Zo de cliënt dit wenst kan, op diens uitdrukkelijke verzoek en tegen betaling van de daaraan verbonden kosten, een aanvullende polis worden onderschreven.

7. Beroep op derden. In zoverre Advorma Advocaten van oordeel is dat zulks nuttig is kan zij beroep doen op derden (waaronder gerechtsdeurwaarders, notarissen, advocaten, bedrijfsrevisoren, accountants, privé-detectives en artsen). Door de opdrachtverlening aan Advorma Advocaten geeft de cliënt Advorma Advocaten hiertoe de meest ruime volmacht welke geldt tot na de afsluiting van het dossier en betaling van de erelonen en kosten van Advorma Advocaten. De keuze van de door Advorma Advocaten in te schakelen derden zal plaatsvinden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Advorma Advocaten is echter in geen geval aansprakelijk voor deze derden. Ten aanzien van deze derden zal uitsluitend de cliënt als opdrachtgever worden aanzien en derhalve zal uitsluitend de cliënt onder meer instaan voor de stipte betaling van de door deze derden in rekening gebrachte kosten (beding ten behoeve van een derde).

8. Begunstigde dienstverlening. De uitvoering van de opdrachten vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

9. Intellectuele eigendomsrechten. Advorma Advocaten is en blijft titularis en eigenaar van alle intellectuele rechten, in de meest ruime zin, betreffende al haar procedurestukken, adviezen, ontwerpen, prestaties en andere voortbrengselen. Zij heeft het uitsluitend recht tot reproductie en exploitatie onder welke vorm ook. Het is de cliënt niet toegelaten gebruik te maken van voormelde intellectuele rechten zonder de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Advorma Advocaten. De cliënt verwerft een niet-overdraagbare licentie op de werkzaamheden die Advorma Advocaten in zijn dossier heeft verricht. Bij gebreke aan tijdige betaling van de facturatie van Advorma Advocaten komt aan deze licentie van rechtswege en zonder enige formaliteit een einde. Onder intellectuele rechten in de zin van deze paragraaf worden onder meer verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele) rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten en portret- en afbeeldingsrechten.

10. Erelonen en kosten – Begroting – BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de door de cliënt verschuldigde erelonen berekend op basis van het aantal gepresteerde uren, vermenigvuldigd met het uurtarief dat geldt voor de advocaat van Advorma Advocaten die de prestaties heeft geleverd. Voor iedere prestatie in het dossier geschiedt een minimale aanrekening van vijftien minuten.

De tijdsduur die in rekening zal worden gebracht is deze die door een advocaat daadwerkelijk werd besteed aan de behandeling van het dossier, of die ermee direct of indirect verband houdt, en zulks ongeacht de aard van deze tijdsbesteding. In geen geval zal de cliënt aanspraak kunnen maken op een verminderd uurtarief tijdens verplaatsingen van en naar rechtbanken en externe vergaderingen, noch voor de eventuele wachttijden ter plaatse (vacaties). De in rekening gebrachte tijdsduur zal derhalve voor iedere externe opdracht gelden vanaf het tijdstip van het verlaten van het kantoor tot het tijdstip van terugkomst op kantoor.

Bovendien kan een succes fee in rekening worden gebracht welke berekend wordt als een percentage op het bruto-bedrag van de vordering (i.e. op de hoofdsom van de vordering meer alle aankleven (belastingen en bijdragen, intresten, kosten en schadebedingen)). De cliënt wordt tijdig ingelicht wanneer een succesfee wordt aangerekend.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden onze erelonen verhoogd met een kostenvergoeding die als volgt wordt berekend (alle bedragen zijn exclusief 21% BTW):
• opening dossier: € 125,00 / € 175,00 / € 250,00 / € 500,00 – naargelang categorie dossier (uitgezonderd M&A dossiers waarvoor afzonderlijk tarieven gelden)
• secretariaat: € 13,50 per blad
• inkomende communicatie: € 9,50 per stuk
• uitgaande communicatie: € 12,50 per stuk en per adresseerde
• gerechtskosten: naargelang voorgeschoten door Advorma Advocaten
• vacatie: € 0,85/km
• archivering dossier: € 55,00 (voor dossiers van minder dan 500 pagina’s) of € 175,00 (boven de 500 pagina’s).

Andere kosten die specifiek gemaakt worden in het kader van het dossier van de cliënt, worden eveneens aan de cliënt doorgerekend.

Sedert 01.01.2014 dienen voormelde erelonen en kosten nog vermeerderd te worden met 21% BTW.

Indien de cliënt voldoet aan de voorwaarden om te genieten van pro Deo-bijstand kan hij daarvoor beroep doen op het Bureau voor Juridische Bijstand van de Orde van Advocaten. Advorma Advocaten behandelt echter geen pro Deo-dossiers.

11. Erelonen en kosten – Betaling. De facturen van Advorma Advocaten zijn betaalbaar binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum. Alle bedragen zijn uitsluitend betaalbaar te Aartselaar op bankrekening ING IBAN BE26 6300 6850 8129 (BIC BBRU BE BB).

Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder enige formaliteit een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd, evenals een schadebeding van 10%. Advorma Advocaten behoudt zich tevens het recht voor om de werkelijk geleden schade te bewijzen. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur maakt alle andere facturen, zelfs niet-vervallen, onmiddellijk opeisbaar.

In elk geval zal minstens de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing zijn.

12. Netting-overeenkomst. Door de opdrachtverlening aan Advorma Advocaten aanvaardt de cliënt dat Advorma Advocaten het recht heeft om schuldvergelijking toe te passen tussen alle mogelijke bedragen die de cliënt aan Advorma Advocaten verschuldigd is en alle mogelijke bedragen die Advorma Advocaten aan de cliënt verschuldigd zou zijn, uit welke hoofde ook of betreffende eender welke andere overeenkomst tussen Advorma Advocaten en de cliënt. Zulks geldt eveneens ingeval van faling van de cliënt en in die zin erkent de cliënt expliciet dat onderhavige bepaling een netting-overeenkomst uitmaakt in de zin van artikel 3, 4° van de wet van 15.12.2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten.

13. Co-debiteurschap. Door de opdrachtverlening aan Advorma Advocaten aanvaardt de cliënt dat hij hoofdelijk en ondeelbaar co-debiteur is voor alle (schuld)vorderingen die Advorma Advocaten heeft of zal hebben op de met cliënt direct of indirect verbonden natuurlijke en rechtspersonen, waarvoor cliënt zich tevens persoonlijk sterk maakt, waaronder (doch niet beperkt tot) de met de cliënt verbonden vennootschappen in de meest ruime zin; de bestuurders (al dan niet feitelijk) en aandeelhouders van de cliënt; de vennootschappen of rechtspersonen waarin de cliënt zaakvoerder, bestuurder (al dan niet feitelijk) of aandeelhouder is of is geweest en de verenigingen waarvan de cliënt lid is of bestuurder (al dan niet feitelijk).

14. Erelonen – Partijbeslissing. Door de opdrachtverlening aan Advorma Advocaten aanvaardt de cliënt dat Advorma Advocaten haar erelonen en kosten in volle onafhankelijkheid begroot, dat deze begroting wordt aanzien als een partijbeslissing welke slechts marginaal kan worden getoetst door de bevoegde rechtbank en dat zij zich derhalve het recht ontzegt om grieven te formuleren betreffende de wijze waarop de dienstverlening door Advorma Advocaten praktisch gezien wordt georganiseerd – met of zonder externe kantoormedewerking; aanduiding van een advocaat ter behandeling van de zaak; enz. –, over de tijd die aan een welbepaalde prestatie wordt besteed, over de methode of het tarief volgens welke de honorering wordt vastgesteld, … (niet-limitatieve opsomming).

15. Betwisting. Iedere opmerking aangaande de facturen, de facturatiedetails of andere voortbrengselen van Advorma Advocaten dient op straffe van verval schriftelijk te worden meegedeeld binnen de 8 dagen na factuurdatum c.q. de datum van verzending van het betreffende document / bestand.

16. Rechtsbijstandsverzekering. Ingeval de cliënt een rechtsbijstandsverzekering heeft die tussenkomst en dekking verleent (of contractueel dient te verlenen) voor de diensten verstrekt door Advorma Advocaten, aanvaardt de cliënt uitdrukkelijk dat uitsluitend hij de opdrachtgever van Advorma Advocaten is en blijft.

Uitsluitend de cliënt staat ervoor in dat hij vergoed wordt door zijn rechtsbijstandsverzekeraar, zelfs indien de rechtsbijstandsverzekeraar de factuur van Advorma Advocaten (die steeds op naam van de cliënt wordt opgesteld) rechtstreeks zou betalen aan Advorma Advocaten. Ingeval de betrokken rechtsbijstandsverzekeraar, om welke reden dan ook, de door Advorma Advocaten gefactureerde erelonen en/of kosten (of provisies daarvoor) niet of niet geheel wenst te voldoen, dan zal Advorma Advocaten niet verplicht zijn om rechtstreeks in discussie te treden met deze rechtsbijstandsverzekeraar, noch zal zij verplicht zijn welke vorm van geschillenbeslechting dan ook te aanvaarden. In voorkomend geval verbindt de cliënt zich ertoe om op eerste verzoek zelf in te staan voor de betaling van het door de rechtsbijstandsverzekeraar onbetaalde gebleven saldo op de facturen van Advorma Advocaten. In voorkomend geval kan de cliënt de opdracht geven aan Advorma Advocaten om de rechtsbijstandsverzekeraar in rechte te vervolgen tot betaling van het onbetaalde saldo, maar dit laat onverlet de verplichting van de cliënt om zelf eerst in te staan voor de betaling van dit saldo.

Bijkomend draagt de cliënt, door beroep te doen op Advorma Advocaten, zijn vordering lastens zijn rechtsbijstandverzekeraar in betaling van de kosten en erelonen van Advorma Advocaten over aan Advorma Advocaten.

17. Witwaswetgeving. Afhankelijk van de aard van de diensten die Advorma Advocaten aan verstrekt, dient de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. In dergelijk geval is Advorma Advocaten voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van de cliënt. In dat kader is Advorma Advocaten verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van de cliënt en doel en aard van de verrichting te bewaren gedurende 10 jaar. Advorma Advocaten kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van interne en externe middelen. De cliënt is zich bewust van de uitgebreide identificatieverplichtingen die worden opgelegd door de geldende preventieve antiwitwaswetgeving en aanvaardt dat de hiermee in overeenstemming zijnde kosten en erelonen worden in rekening gebracht.

Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder de vorm van rechtspersoon of andere juridische constructie om hun advocaat mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is. De cliënt verbindt zich ertoe om Advorma Advocaten te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden. De cliënt verbindt zich ertoe de door Advorma Advocaten gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen. Indien de cliënt de informatie weigert te verstrekken, nadat deze werd opgevraagd, zal Advorma Advocaten de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien reeds voorlopig heeft opgetreden, zal Advorma Advocaten zijn verdere tussenkomst moet beëindigen. Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving Advorma Advocaten in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn/haar balie. Advorma Advocaten is niet aansprakelijk jegens de Cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.

18. Toepasselijk recht. De volledige rechtsverhouding tussen Advorma Advocaten en de cliënt is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht zonder dat toepassing van Belgisch Internationaal Privaatrecht aanleiding kan geven tot toepassing van buitenlands recht.

19. Bevoegde rechtbank. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het kanton Kontich bevoegd. In afwijking van het bovenstaande kan Advorma Advocaten er evenwel voor kiezen om alsnog te dagvaarden voor de Rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel / woonplaats van de cliënt.

20. Verzaking – Nietigheid. Het niet-toepassen van één of meer bepalingen van deze voorwaarden kan door de cliënt nooit als verzaking aan deze voorwaarden worden aanzien. De nietigheid van één of meer artikelen of een gedeelte van een artikel tast geldigheid van deze voorwaarden niet aan.

21. Persoonsgegevens – Bescherming van de privacy – Cookie policy. De gegevens van persoonlijke aard, daarin begrepen de elektronische gegevens (e-mailadres, telefoonnummer, enz.), die de cliënt aan Advorma Advocaten meedeelt en de gegevens met betrekking tot individuele dossiers, worden opgenomen in de gegevensbestanden van Advorma Advocaten. Advorma Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en de daarbij horende gegevensbestanden bevinden zich op de maatschappelijke zetel van Advorma Advocaten. De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze gegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de opdracht van de cliënt en dus de overeenkomst die Advorma Advocaten bindt met de cliënt, klantenbeheer (zoals het opstellen en verzenden van facturen, opvolging, ontvangst, nazicht en eventueel invordering van betalingen, beheer van geschillen), en fraudepreventie. De cliënt heeft steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die in de bestanden van Advorma Advocaten opgenomen zijn. De cliënt geeft aan Advorma Advocaten uitdrukkelijk de toestemming om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonsgegevens op de hierboven omschreven wijze en voor de hierboven vermelde doeleinden. Voor meer gedetailleerde informatie verwijst Advorma Advocaten naar de privacy policy en de cookie policy beschikbaar via volgende links: http://www.advorma.be/privacypolicy en http://www.advorma.be/cookiepolicy.