Advorma Advocaten verleent bijstand aan diverse actoren van het bouwproces (bouwheren, projectontwikkelaars, makelaars, ingenieurs, architecten, hoofd-, onder- en nevenaannemers, veiligheidscoördinatoren en (ABR-)verzekeraars) en begeleidt uw projecten vanaf de vergunningsfase tot de afhandeling van eventuele betwistingen omtrent concept-, controle- of uitvoeringsfouten.

Advorma Advocaten behandelt een uitgebreid contentieux aannemingsgeschillen, waarin het u bijstaat met pragmatisch en oplossingsgericht advies en het voeren van onderhandelingen. Daarbij komt het vinden van een snelle (buitengerechtelijke) oplossing op de eerste plaats.

Indien noodzakelijk neemt Advorma Advocaten ook snelle initiatieven voor het (tegensprekelijk) laten vaststellen van gebreken en/of de stand van werken, het inleiden van gerechtelijke procedures en het voeren van (gerechtelijke) expertises.

Uiteraard staat Advorma Advocaten u ook bij met het opstellen en finetunen van aannemings- of projectovereenkomsten, alsook van algemene aannemingsvoorwaarden (Contractenrecht).

Lees meer

Advorma Advocaten staat u bij in alle aangelegenheden van burgerlijke aansprakelijkheidsrecht, gaande van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, beroepsaansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid (Gezondheids- en medisch recht), aansprakelijkheid voor (verkeers)ongevallen (Verkeersrecht), productaansprakelijkheid (Regulering en normering van producten) en andere vormen van objectieve aansprakelijkheid.

Aansluitend bij deze praktijk verleent Advorma Advocaten ook bijstand en advies inzake risk management en verzekeringsrecht. Zo heeft Advorma Advocaten bewezen ervaring in alle juridische aspecten van risk management en verzekeringen voor grote multinationals.

Daarnaast beschikt Advorma Advocaten over een ruime ervaring in geschillen betreffende de verzekering van zaakschade en brand, rechtsbijstand en alle vormen van (al dan niet gereguleerde) verzekeringen.

Lees meer

Advorma Advocaten biedt, vanuit een one-stop shop filosofie, diensten en bijstand aan in het administratief recht.

Het gaat hier dan specifiek om een contentieux milieurecht, onteigeningen en omgevingsrecht.

Lees meer

Advorma Advocaten heeft ervaring in de agrosector en vertegenwoordigt op regelmatige basis belangrijke spelers in de sectoren meststoffen, fyto (gewasbescherming) en veevoeder. Het gaat daarbij over zeer gespecialiseerde materies die al Europees geregeld worden.

Daarnaast wordt ook het klassiek agrarisch recht beoefend (pacht, dierenwelzijn, …).

Advorma Advocaten staat u bij in alle materies die betrekking hebben op individuele en collectieve arbeidsverhoudingen binnen een onderneming.

Deze dienstverlening is zeer ruim en omvat ondermeer de redactie van arbeidsovereenkomsten en managementcontracten (Contractenrecht), begeleiding van een ontslag om dringende reden, collectieve conflicten, groepsverzekeringen, werknemersparticipatie,…

Lees meer

Advorma Advocaten heeft praktijkgerichte knowhow opgebouwd inzake bankrecht en financieel recht in ruime zin, met inbegrip van het kredietrecht, het consumentenrecht en de bescherming van persoonsgegevens.

In de loop der jaren werd een stevige reputatie uitgebouwd wat betreft het bijstaan van ondernemingen en particuliere beleggers betreffende financiële producten of bankproducten, alsmede inzake beleggingsinstrumenten of vermogensbeheer.

Advorma Advocaten beschikt dan ook over een gespecialiseerde praktijkkennis op het vlak van gereguleerde kredietverlening, vermogensbeheer en aansprakelijkheid van bankier en financiële tussenpersoon (Aansprakelijkheid, verzekeringen en risk management) (onder meer MiFID).

Advorma Advocaten verleent ook bijstand bij complexe financiële operaties (o.a. bij overnames, fusies en splitsingen van vennootschappen (Vennootschaprecht, stichtingen en verenigingen)).

De lange ervaring van Advorma Advocaten inzake voorrechten, (insolvente) debiteuren, beslagrecht en faillissementen, inclusief procedures onder de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) (Insolventierecht), komt hier goed bij van pas.

Lees meer

Advorma Advocaten is een betrouwbare partners bij de onderhandeling en redactie van al uw contracten. De vroege inschakeling van Advorma Advocaten kan in deze materie moeilijk worden onderschat: het kan in veel gevallen conflicten voorkomen en, ingeval er zich toch conflicten voordoen, uw procedurele uitgangspositie sterk verbeteren.

Ook bij het oplijsten en waarderen van de verschillende belangen, essentieel voor een goede onderhandelingspositie, kan Advorma Advocaten een meerwaarde betekenen.

Lees meer

De praktijk van Advorma Advocaten omvat onder andere redactie en adviesverlening rond alle mogelijke types van commerciële contracten.

Hieronder vallen onder meer distributie, franchising, handelsagentuur, licentieovereenkomsten, koop-verkoop, huur, leasing, aanneming en andere vormen van zelfstandige dienstverlening, alle mogelijke financiële overeenkomsten, algemene voorwaarden, enz…

Belangrijk hierbij is dat, naast de afspraken tussen contractspartijen, ook het ruimer plaatje niet uit het oog wordt verloren en ook de mededingsrechtelijke context niet vergeten wordt. Vele afspraken zijn immers commercieel interessant en tussen partijen perfect werkbaar maar in conflict met het Europees of Belgisch mededingingsrecht of de regelgeving inzake marktpraktijken (Mededingingsrecht en marktpraktijken).

Advorma Advocaten is de ideale partner om u in deze gespecialiseerde materies bij te staan.

Lees meer

Invorderingen en incasso-procedures nemen een bijzondere plaats in: Advorma Advocaten is er zich van bewust dat de financiële gezondheid van uw onderneming ook afhangt van een efficiënt debiteurenbeheer.

Advorma Advocaten biedt een brede waaier van incassodiensten aan in binnen- en buitenlanden garandeert u een lokaal (Belgisch) aanspreekpunt voor zowel uw Belgische als uw internationale invorderingen.

Het tot een goed einde brengen van incassoprocedures is afhankelijk van veel factoren. Snelheid en een goede organisatie zijn alleszins zeer belangrijk. De werkwijze van Advorma Advocaten garandeert u een snelle en correcte opvolging samen met een efficiënte en open communicatie zodat maximale slaagkansen worden bekomen.

Indien u uw volledige afdeling debiteuren wenst out te sourcen kan Advorma Advocaten u een oplossing op maat bieden.

Lees meer

Aansluitend op de dienstverlening inzake bankrecht (Bankrecht en financiële instrumenten), is Advorma Advocaten ook actief wat betreft alle aspecten en procedures van insolventierecht, met inbegrip van procedures inzake continuïteit van ondernemingen (WCO) en faillissementsprocedures.

Advorma Advocaten staat in deze materie zowel schuldeisers als schuldenaars bij.

Lees meer

Advorma Advocaten is actief in het ruime domein van de intellectuele eigendom en het mediarecht.

Advorma Advocaten verleent advies en bijstand inzake auteursrecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, octrooirecht en andere intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van alle mogelijke aspecten van knowhow en bedrijfsgeheimen.

Tevens treedt Advorma Advocaten op in procedures waarbij intellectuele eigendomsrechten centraal staan en wordt bijstand verleend bij het opstellen en onderhandelen van licentieovereenkomsten (Contractenrecht + Distributierecht en handelstussenpersonen).

In ditzelfde domein van de intellectuele eigendom en dat van de daaraan gerelateerde informatietechnologie verleent Advorma Advocaten advies inzake alle mogelijke aspecten van internet, bescherming van databanken en persoonsgegevens, elektronische handel (e-commerce) en e-government (ICT-recht).

Advorma Advocaten begeleidt u graag bij het voorbereiden en screenen van uw reclamecampagnes (Mededingingsrecht en marktpraktijken).

Tot de praktijk van Advorma Advocaten in dit domein behoren tevens het verlenen van advies en begeleiding inzake de opzet en de exploitatie van mediacampagnes en programma’s.

Lees meer

Advorma Advocaten biedt expertise inzake alle juridische aspecten die verband houden met ICT-dienstverlening en de ontwikkelingen van hard- en software en van databanken.
Advorma Advocaten staat u bij bij de redactie van specifieke ICT-contracten zoals softwarelicenties, software- en webdevelopmentovereenkomsten, ICT-dienstverlening en service level overeenkomsten (SLA’s), contracten inzake cloud-diensten, hosting enz. (Contractenrecht + Distributierecht en handelstussenpersonen).

Aansluitend bij de activiteit marktpraktijken (Mededingsrecht en marktpraktijken), adviseert Advorma u inzake e-commerce, online marketing en dienstverlening over internet, waarbij onder meer de naleving van technisch complexe Europese en Belgische privacywetgeving niet mag worden vergeten.

Ook de belangrijke link met de bescherming van uw intellectuele eigendomsrechten wordt steeds gemaakt (Intellectuele eigendom en mediarecht).

Lees meer

Advorma Advocaten heeft ervaring in het Europees en Belgisch mededingingsrecht, marktpraktijken en oneerlijke concurrentie.

Advorma Advocaten adviseert u bovendien bij het opzetten van reclame- en promotiecampagnes (Intellectuele eigendom, Reclame en Media), gereglementeerde verkooptechnieken en andere al dan niet wettelijk gereglementeerde marktpraktijken.

Tevens beoordeelt en analyseert Advorma Advocaten de wettelijkheid en de regelmatigheid van de marktpraktijken van uw concurrenten.

In dit verband kan Advorma Advocaten steunen op ervaring in het voeren van gerechtelijke procedures rond marktpraktijken (b.v. vorderingen tot staking).

Advorma Advocaten staat u bij met adviezen alsook met het voeren van procedures voor de mededingingsautoriteit en de rechtbanken, op het vlak van het Europees en Belgisch mededingingsrecht, inclusief distributierechtelijke aspecten die daar verband mee houden (Distributierecht en handelstussenpersonen).

Lees meer

Advorma Advocaten staat u bij als u het slachtoffer werd van een medische fout en schadevergoeding wensen te bekomen van de aansprakelijke zorgverstrekker (Aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en risk management).

Advorma Advocaten staat ziekenhuizen, (associaties van) medische beroepsbeoefenaars en fabrikanten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen bij in alle mogelijke burgerrechtelijke of strafrechtelijke procedures waarin hun aansprakelijkheid wordt betrokken.

Ook inzake de organisatie van medische beroepen (artsenpraktijken, samenwerkingsverbanden en ziekenhuizen) kan Advorma Advocaten een meerwaarde bieden.

Hetzelfde geldt voor tuchtrecht, patiëntenrechten en farmaceutisch recht (Regulering en normering van producten).

Advorma Advocaten bedient in haar praktijk een ruim vastgoedcliënteel en biedt dit een doorgedreven inzicht en opvolging aan in alle juridische aspecten van onroerende goederen, handelsruimten, kantoren, investeringsprojecten, gereglementeerde markten, publiek-private samenwerking (PPS), overheidsopdrachten en de recente evoluties inzake gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

Advorma Advocaten bezit een bijzondere expertise inzake handelshuur en heeft ruime ervaring met alle mogelijke juridische vragen inzake zakenrechtelijke constructies zoals opstal, erfpacht, vruchtgebruik en mede-eigendom (appartementsrecht).

Advorma Advocaten staat aannemers en andere actoren in het bouwproces bij inzake de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten, dit zowel tijdens de gunnings- als de uitvoeringsfase van een overheidsopdracht.

Het betreft een materie die wordt beheerst door complexe Europese en Belgische regelgeving.

Advorma Advocaten staat u in dit verband ook bij voor zowel burgerlijke rechtbanken als administratieve rechtscolleges in geschillen met overheden of andere spelers aangaande onregelmatigheden in de gunning of bij problemen bij de uitvoering van overheidsopdrachten en overheidscontracten.

Lees meer

Een van de hoofdactiviteiten van Advorma Advocaten bestaat in het bijstaan van cliënten bij de overname van ondernemingen of delen van ondernemingen (bedrijfstakken, handelsfondsen, …) en herstructureringen.

In deze materie staat Advorma Advocaten u bij in het onderhandelen en opstellen van overnameovereenkomsten, als verkoper of als koper, of het nu gaat om de overdracht van aandelen of activa.

Hierbij speelt vaak een belangrijke internationale component, waarbij de onderhandeling en de redactie van overnameovereenkomsten niet alleen in het Nederlands gebeurt maar ook en zelfs voornamelijk in het Engels en het Frans.

Lees meer

Advorma Advocaten verleent bijstand aan haar ondernemingscliënteel bij familiale problemen (huwelijks- en samenlevingscontracten, echtscheiding, afstammingsrecht en daaraan gerelateerd erfrecht).

De impact van de familiale situatie van de eigenaar / aandeelhouder / manager van een onderneming op die onderneming kan moeilijk worden onderschat.

Advorma Advocaten poogt hier ook proactief bijstand te verlenen door vooraf diverse opties en beschermingsmaatregelen voor te stellen en te implementeren.

Lees meer

In de schoot van de Europese Unie werd op vele domeinen een uitgebreid kader aan specifieke regels ingevoerd inzake productnormering, met inbegrip van etikettering en vereisten inzake CE-markering.

Dit geldt niet alleen voor de evidente domeinen van voedingsmiddelen en landbouwproducten, doch ook in tal van andere domeinen zoals bouwmaterialen, machines, elektrische toestellen, enz.

In al deze domeinen kan Advorma Advocaten steunen op een jarenlange praktijkervaring en staat het producenten, importeurs of verkopers bij in alle facetten van normering en standaardisering (inclusief vereisten inzake testen, etikettering, enz.).

Ook inzake (fyto-)farmaceutisch recht en regelgeving inzake voedselveiligheid bezit Advorma Advocaten belangrijke expertise.

Lees meer

Advorma Advocaten staat internationale en Belgische cliënten bij bij geschillen van alle aard die worden gevoerd voor diverse Belgische en nationale rechtbanken alsook voor Belgische, nationale en internationale arbitragerechtbanken.

Het voorkomen en kanaliseren van rechtsgedingen wordt hierbij niet het uit oog verloren. Ook is er aandacht voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen.

Advorma Advocaten kan bogen op een ruime expertise inzake sportrecht. Sportrecht volgt meer en meer een eigen filosofie in de juridische wereld en vereist dat ook een aparte knowhow.

Linken worden gelegd met andere rechtstakken (b.v. auteursrechten, bv. merchandising en portretrechten (Intellectuele eigendomsrechten), vennootschaps- en verenigingsrecht, contractenrecht en arbeids- en sociaal zekerheidsrecht.

In het verleden werden diverse grote transacties in het betaald voetbal door Advorma Advocaten gedirigeerd. Ook in andere sporttakken is Advorma Advocaten actief.

Als club of als (top)sporter zijn uw belangen in goede handen bij Advorma Advocaten.

Lees meer

Advorma Advocaten neemt uw strafrechtelijke verdediging waar. Diverse belangrijke wetgevingen voorzien een luik penalisering waardoor rekening moet worden gehouden met strafrecht bij de beoefening van alle andere rechtstakken.

Advorma Advocaten treedt op zowel aan de dader- als aan de slachtofferkant (b.v. door klacht met burgerlijke partijstelling voor de Onderzoeksrechter).

Lees meer

Advorma Advocaten biedt passende juridische dienstverlening aan inzake structurering van uw vermogen. Centraal daarbij staan controle en bescherming van uw vermogen.

Daarnaast wordt ook de link gelegd met het personen- en familierecht, het erfrecht en het vennootschapsrecht.

Advorma Advocaten heeft een jarenlange praktijkervaring in alle mogelijke domeinen van het vennootschaps- en verenigingsrecht in de meest ruime zin, o.m. herstructureringen, conflicten in vennootschappen, bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid van commissarissen (bedrijfsrevisoren) en van accountants, advies bij oprichting van vennootschappen (inclusief het opstellen van statuten), het opstellen en onderhandelen van aandeelhoudersovereenkomsten, het redigeren van managementovereenkomsten en management-buy-outs (MBO) en financieringsoperaties (Bankrecht en financiële instrumenten).

De ruime knowhow van Advorma Advocaten in deze materie sluit aan bij haar veelgevraagde praktijk inzake de overdracht van ondernemingen (Overnames en fusies van ondernemingen).

Inzake (het voorkomen of beheersen van) conflicten binnen vennootschappen en verenigingen, verleent Advorma Advocaten pro-actieve bijstand bij het organiseren van algemene vergaderingen en raden van bestuur, de uitoefening van inzage- en controlerechten, het bekomen van voorlopige en/of bewarende maatregelen (b.v. de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder of van een sekwester over vennootschapsboeken), en tenslotte het voeren van procedures inzake de gedwongen uittreding of uitsluiting van aandeelhouders en leden.

Lees meer

U bent betrokken in een verkeersongeval en de verzekeraar van tegenpartij doet u een voorstel tot schaderegeling waarmee u het niet eens bent (Aansprakelijkheidsrecht, Verzekeringsrecht en risk management). In dat geval heeft u steeds de mogelijkheid om uw zaak te laten beslechten door de rechter.

Op te merken is dat de schadevergoedingen, gehanteerd door de rechtbanken, veelal hoger liggen dan deze in een eerste fase worden voorgesteld door de verzekeringsmaatschappijen.

Advorma Advocaten behartigt graag uw belangen. Een tijdige tussenkomst kan vaak een verdere procedure vermijden.

Advorma Advocaten draagt ook zorg voor uw verdediging wanneer u gedagvaard werd voor een verkeersinbreuk en /of in betaling van schadevergoeding. Desgevallend wordt ook een tegenvordering gesteld.

Wanneer u een waarborg rechtsbijstand hebt onderschreven bij uw verzekeraar (hetgeen vandaag meestal het geval is), is de tussenkomst van Advorma Advocaten kosteloos. In dat geval heeft u de vrije keuze van een raadsman en betaalt de verzekeraar de erelonen en kosten van Advorma Advocaten.

Lees meer